ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلابارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب
آنالیز کمی و کیفی و نحوه دفع پسماندهای فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گچسارانآنالیز کمی و کیفی و نحوه دفع پسماندهای فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گچساران
پیش بینی رضایتمندی مشترکین شرکت آبفا و راههای افزایش آن با اخذ تصمیمات استراتژیکپیش بینی رضایتمندی مشترکین شرکت آبفا و راههای افزایش آن با اخذ تصمیمات استراتژیک
شبیه سازی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطری با جنس های مختلف (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر)شبیه سازی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطری با جنس های مختلف (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر)
نقش مشترکین در کاهش آب بدون درآمدنقش مشترکین در کاهش آب بدون درآمد
جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شربجداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شرب
بررسی کارایی استفاده از فرات پتاسیم برای تصفیه پیشرفته فاضلاب شهریبررسی کارایی استفاده از فرات پتاسیم برای تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری
بررسی میکرو وارگانیسم دهای شایع در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتیبررسی میکرو وارگانیسم دهای شایع در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی
بررسی میزان غلظت نیتریت و نیترات در منابع آب شرب شهرستان بهمئی با استفاده از سامانهبررسی میزان غلظت نیتریت و نیترات در منابع آب شرب شهرستان بهمئی با استفاده از سامانه
بررسی کیفیت میکروبی و فیزیک و شیمیایی پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشانبررسی کیفیت میکروبی و فیزیک و شیمیایی پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بررسی غلظت نیتریت و نیترات در منابع آب شرب فازهای 42بررسی غلظت نیتریت و نیترات در منابع آب شرب فازهای 24-22 پارس جنوبی
بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع تامین کننده آب شرب شهرستان گچسارانبررسی غلظت فلزات سنگین در منابع تامین کننده آب شرب شهرستان گچساران
بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیک و شیمیایی و میکروبی فاضلاب در پساب خروجی فرآیند لجن فعالبررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیک و شیمیایی و میکروبی فاضلاب در پساب خروجی فرآیند لجن فعال
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلابآیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
پیش بینی رضایتمندی مشترکین شرکت آبفا با استفاده از مدل داده کاوی مبنی بر تکنیکهای رده بندی و ساخت درختان تصمیمپیش بینی رضایتمندی مشترکین شرکت آبفا با استفاده از مدل داده کاوی مبنی بر تکنیکهای رده بندی و ساخت درختان تصمیم
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.