مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.25(نوبت اول – نوبت دوم )

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.25(ن

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی  98.25(نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد  مناقصات مطابق با جدول ذیل برگزار نماید .
    مدت اجرای عملیات :  12 ماه شمسی  
محل اجراء : شهر های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران  
    محل تامین اعتبار : اعتبارا ت داخلی  شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
     تاریخ دریافت اسناد از مورخ 98.07.17 الی 98.07.21
   مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،08،11
        زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10 صبح تاریخ 98،08،12 در دفتر امور بازرگانی و قراردادها  می باشد.
محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: دبیرخانه آبفای جنوبغربی استان تهران واقع درتهران کیلومتر 22 جاده ساوه - شهرک واوان – بلوار امام خمینی روبروی کلانتری
هزینه خرید هر سری از  اسناد : 1.285.000 ریال می باشد که باید به حساب  شماره  88619250بانک تجارت شعبه  واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
دارا بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان  الزامی می باشد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال )

مبلغ سپرده (ریال )

1

انجام خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی جهت 100 نفر

97.116.999.003

3.241.509.970

2

انجام خدمات کارکنان پیمانکاری  نیروی انسانی جهت 20 نفر

20.986.316.073

957.589.482

 

 

 

 

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.