تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.22

مناقصه

تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدیدمناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.22

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد  مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،07،16 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،07،16  الی 98،07،23 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،08،8
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10 صبح تاریخ 98،08،12 در دفتر امور بازرگانی و قراردادها  می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن حداقل رتبه 5  آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه http://sajar.mporg.ir و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

تهیه و حمل و نصب 5000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در اسلامشهر - F

2098050139000085

2

تهیه و حمل و نصب 5000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در اسلامشهر -E

2098050139000086

3

تهیه و حمل و نصب 3000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در اسلامشهر -D

2098050139000098

4

تهیه و حمل و نصب 3000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در اسلامشهر -C

2098050139000097

 

 

 

 

 

 

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir

سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir

سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir

سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

 

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.