تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.02

مناقصه

تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدیدمناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.02

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد  مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،07،13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،07،13  الی 98،07،18 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،08،1
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 98،08،4 در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir

سایت مهندسی کشور :  www.nww.ir

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب زون 3 رباط کریم به همراه نصب انشعاب فاضلاب

2098050139000089

2

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب گلستان زون G3 به همراه نصب انشعاب فاضلاب

2098050139000090

3

اجرای خط انتقال به روش پایپ جکینگ از زیر جاده وهن آباد تا تصفیه خانه فاضلاب رباط کریم

2098050139000087

4

اجرای شبکه حمع آوری فاضلاب نسیم شهر زون N5 به همراه نصب انشعاب فاضلاب

2098050139000081

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.