مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.22 ( نوبت اول

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.22 (

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.22 ( نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98.06.11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98.06.11 الی 98.06.16 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98.06.30
زمان بازگشایی پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ 98.07.01 (دفتر امور بازرگانی و قراردادهای آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
دارا بودن رتبه حداقل 5 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه http://sajar.mporg.ir  و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
کلیه هزینه های مربوط به چاپ این مناقصات در روزنامه بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

موضوع

شماره فراخوان

1

تهیه ،حمل و نصب 3000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در شهر اسلامشهر -C

2098050139000063

2

تهیه ،حمل و نصب 3000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در شهر اسلامشهر-D

2098050139000062

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.