تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.12(نوبت اول

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.12(نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،06،05 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،06،05  الی 98،06،11 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،06،31
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 98،07،02 (در ذیحسابی آبفای استان تهران و یا آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
در این مناقصه فقط تولیدکنندگان کالای موضوع مناقصه و در اولویت بعدی نماینده رسمی( انحصاری)  تولید کنندگان مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود و شرکتهای واسطه وتجاری مجاز به حضور در مناقصه نمی باشند.
کلیه هزینه های مربوط به چاپ این مناقصات در روزنامه بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

خرید لوله فولادی (قسمت اول) 

2098050139000048

2

خرید لوله فولادی (قسمت دوم )

2098050139000049

3

خرید لوله فولادی (قسمت سوم )

2098050139000050

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.