مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.20( نوبت اول

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شمار

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 20. 98( نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات تامین و انتقال آب در مجموعه الغدیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به شماره فراخوان 2098050139000043 برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،05،31 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،05،31  الی 98،06،04 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،06،16
زمان بازگشایی  پاکات  ارزیابی کیفی  : از ساعت10 صبح  تاریخ 98،06،17 (آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 137
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
کلیه هزینه های مربوط به چاپ این مناقصه در روزنامه بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.