تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.2

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.2

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،05،17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،05،17  الی 98،05،22 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،06،09
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 98،06،11 (در ذیحسابی آبفای استان تهران و یا آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
کلیه هزینه های مربوط به چاپ این مناقصات در روزنامه بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

موضوع تجدید  مناقصه

شماره فراخوان

1

تهیه و اجرای قسمت اول پارت 2 زون 1 فاضلاب شهر رباط کریم

2098050139000037

2

تهیه و اجرای قسمت  دوم  پارت 2 زون 1 فاضلاب شهر رباط کریم

2098050139000036

3

تهیه و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالحیه (زون2s)

2098050139000031

4

تهیه و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری  فاضلاب  نسیم شهر (زون N5 )

2098050139000033

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.