مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.18 (نوبت اول

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.18 (نو

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.18 (نوبت اول– نوبت دوم )

•    دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    موضوع : ارائه خدمات جهت اجاره 49 دستگاه خودرو  در مناطق تحت پوشش شرکت
•    مدت اجرای عملیات :  12 ماه شمسی  
•    محل اجراء : شهر های تحت پوشش شرکت 
•    محل تامین اعتبار : اعتبارا ت داخلی  شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    مبلغ برآورد : 18.139.200.000 (هجده میلیاردو یکصدو سی و نه میلیون و دویست هزار ) ریال
•    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :  872.176.000  (هشتصدو هفتادو دو میلیون و یکصدو هفتادو شش هزار)  ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی  استان تهران
•    مهلت در یافت اسناد : مورخ 98.05.16 الی 98.05.23
•    مهلت ارائه پیشنهادات :  98.06.05  (تا ساعت 14)
•    بازگشایی پاکات :  98.06.09 ساعت  11صبح در امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    دستگاه نظارت :  معاونت مالی و پشتیبانی  شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: دبیرخانه آبفای جنوبغربی استان تهران واقع درتهران کیلومتر 22 جاده ساوه - شهرک واوان – بلوار امام خمینی روبروی کلانتری
•    هزینه خرید اسناد : 1280.000 ریال می باشد که باید به حساب  شماره  88619250 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
•    کلیه هزینه های آگهی مربوط به چاپ این مناقصه به عهده  برنده مناقصه می باشد و می بایست قبل از ابلاغ قرارداد تسویه گردد. 
•    دارا بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان  الزامی می باشد .
•    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.