مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی98.15 (نوبت اول

مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی98.15 (

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی دو   مرحله ای با ارزیابی کیفی98.15 (نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،05،07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،05،07  الی 98،05،012 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،05،27
زمان بازگشایی  پاکات  ارزیابی کیفی  : از ساعت9:30صبح  تاریخ 98،05،28 (آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
در این مناقصه فقط تولید کنندگان کالای موضوع مناقصه ودر اولویت بعدی نماینده رسمی (انحصاری) تولید کنندگان مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود و شرکتهای واسطه و تجاری مجاز به حضور در مناقصه نمی باشند.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
کلیه هزینه های مربوط به چاپ این مناقصات در روزنامه بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

خرید و حمل و بارگیری الکترو پمپ

2098050139000022

2

خرید و حمل و بارگیری لوله فولادی

2098050139000021

3

خرید و حمل و بارگیری لوله پلی اتیلن

2098050139000020

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.