تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.37 ( نوبت اول )

مناقصه

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.37 ( نوبت

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 97.37 ( نوبت اول – نوبت دوم )

•    دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    موضوع مناقصه : انجام عملیات فروش و پیش فروش فاضلاب در  اسلامشهر
•    مدت اجرای عملیات : 36   ماه شمسی   
•    محل اجرا:  اسلامشهر 
•    محل تامین اعتبار : اعتبارات جاری
•    مبلغ برآورد اولیه : 4،200،000،000 ( چهار میلیارد و دویست میلیون ) ریال
•    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :  335،000،000 ( سیصد و سی و پنج میلیون )  ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی  جنوبغربی  استان  تهران
•    مهلت دریافت اسناد: 04/ 12/ 97 الی  97/12/08
•    مهلت ارائه پیشنهادات :   12/21/  97  (تا ساعت 14 )
•    تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج :  22/ 12/  97  ساعت 14:30 عصر (امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب  جنوبغربی استان تهران )
•    دستگاه نظارت :   معاونت در آمد و امور مشترکین               
•    محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران  واقع درکیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .
•    هزینه خرید اسناد : 985،000 ( نهصد و هشتاد و پنج هزار  ) ریال می باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
•    هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .
•    دارا بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
•    سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
•    سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : Swest.tpww.ir
•    سایت سامانه کشوری : http://tender.bazresi.ir
•    سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.