مناقصه اجرای خطوط جمع آوزری چاههای شهر واوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.49

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.49

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد  مناقصه اجرای خطوط جمع آوزری چاههای شهر واوان  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2099050139000136را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،12،11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99،12،11  الی 99،12،13 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،12،26
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،12،27 در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
مبلغ برآورد اولیه : 26،078،171،148 ( بیست و شش میلیارد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و چهل و هشت ) ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1،303،909،000 ( یک میلیارد و سیصد و سه میلیون و نهصد و نه هزار ) ریال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)