تهیه لوله های فاضلابی بتنی در اقطار 1200 میلیمتر

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.48

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی99.48

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد  مناقصه تهیه لوله های فاضلابی بتنی در اقطار 1200 میلیمتر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2099050139000135را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،12،05 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99،12،05  الی 99،12،09 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،12،20
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،12،23 در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3،565،000،000 (سه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون ) ریال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
تولید کنندگان و نمایندگان انحصاری می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)