آگهی مزایده عمومی به شماره 99.03

مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 99.03

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آگهی مزایده عمومی به شماره 99.03 (نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد در راستای اجرای سیاستهای مالی مستند به مجوز صادره از سوی هیئت مدیره شرکت به شماره 2383.18101  مورخ 98.11.19و تایید مجمع عمومی به شماره 98.18.17974 مورخ 98.11.1 نسبت به فروش 40 قطعه زمین و ساختمان  مازاد بر نیاز خود با کاربری تجاری ،کارگاهی و مسکونی  در شهر پرند از طریق مزایده عمومی و بر پایه اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید املاک مذکور  مستند به مصوبات هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهر جدید پرند و در قالب قرارداد واگذاری به این شرکت واگذار شده است . مزایده مطابق با جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به شماره فراخوان درج شده 2099050139000002 برگزار می گردد . کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در این مزایده محقق سازند .
تاریخ انتشار مزایده  در سامانه ستاد 99.03.03 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت سامانه ستاد  : از ساعت 10مورخ99.03.03 الی 99.03.21 ساعت 19
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و پاکات تضامین  : ساعت 14  تاریخ 99.04.07
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ   99.04.09 در امور بازرگانی و قراردادهای ابفای جنوبغربی استان تهران )می باشد.
مشخصات قطعات مطابق با جدول ذیل می باشد.
تضمین و سپرده شرکت در مزایده به میزان 5% قیمت پیشنهادی  می باشد. مبلغ تضمین یا به صورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی می باشد .
شرایط "
قیمت پایه کارشناسی و مشخصات زمین های موصوف مطابق با جدول ذیل می باشد.
انتخاب برنده و یا برندگان مزایده مطابق قانون و آیین نامه معاملات این شرکت و به روش مزایده به بالاترین پیشنهاد واصله انجام می پذیرد و کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج آگهی ، نقل وانتقالات ، دارائی و مالیات برعهده برنده مزایده خواهد بود .
 شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران ،  در رد یا پذیرش  یک و کلیه پیشنهادات مختار است . و در این خصوص اعتراضی پذیرفته نیست .
واگذاری زمین و ساختمان به متقاضیان ، بعد از انجام فرآیند قانونی مربوطه و با معرفی به شرکت عمران شهر جدید پرند و درقالب قرارداد واگذاری خواهد بود .( کلیه املاک به صورت شش دانگ می باشد . )
ارائه فیزیک اسناد ، پاکات ضمانتنامه ، قیمت پیشنهادی و درج شماره قطعات پیشنهادی بر روی پاکات الزامی می باشد .
هرگاه اطلاع حاصل شود پیشنهاد دهندگان  باهم تبانی کرده اند ، طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد .
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده (تضمین شرکت در مزایده ) می باشدو یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
پیشنهادات مزایده باید از هر حیث کامل وبدون نقص و بدون قید وشرط باشد و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد . درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مزایده و یا ارائه مشروط ومبهم و برخلاف شرایط مزایده ، پیشنهاد مربوطه مردود  خواهد شد .
 سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز  در اسناد مزایده مندرج می باشد
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :02141934
دفتر ثبت نام : 88969737 
شماره تماس امور قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران :02156172595 (داخلی 136) و 09125240638
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : www.nww.ir

ردیف

شماره قطعه

نوع ملک

کاربری

مساحت

پلاک ثبتی

آدرس

 قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری(ریال) 

( متر مربع )

عرصه

اعیان

1

9111-4

زمین

تجاری

23/8

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، خ کوهپایه

             3,100,000,000

2

9111-7

زمین

تجاری

23/8

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، خ کوهپایه

             3,100,000,000

3

39512/170/tf

زمین

تجاری

611/45

 

11004 فرعی از 165 اصلی

جنوب فاز 3

           52,600,000,000

4

39512/171/tf

زمین

تجاری

228/9

 

11002 فرعی از 165 اصلی

جنوب فاز 3

           22,900,000,000

5

Tf1/94-1125/100

زمین

تجاری

1783/10

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، روبروی خدمات شهری شهرداری

         125,700,000,000

6

451

زمین

تجاری

563/24

 

1 فرعی از 165 اصلی

میدان بصیرت ،؛ بلوار انقلاب اسلامی البرز شمالی ، خ کوهپایه

           49,300,000,000

7

9111-2

زمین

تجاری

32/67

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، بلوار علامه طباطبایی ، تخت رستم شمالی

             3,890,000,000

8

9111-3

زمین

تجاری

32/67

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، بلوار علامه طباطبایی ، تخت رستم شمالی

             4,030,000,000

9

9111-29

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی، البرز شمالی ، الموت جنوبی

             4,790,000,000

10

9111-30

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی، البرز شمالی ، الموت جنوبی

             4,280,000,000

11

9111-31

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی، البرز شمالی ، الموت جنوبی

             4,280,000,000

12

9111-32

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی، البرز شمالی ، الموت جنوبی

             4,540,000,000

13

9111-33

زمین

تجاری

31/91

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی، البرز شمالی ، الموت جنوبی

             5,430,000,000

14

9111-34

زمین

تجاری

25/5

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، بلوار علامه طباطبایی ، سفیدار جنوبی

             4,120,000,000

15

9111-35

زمین

تجاری

25/5

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، بلوار علامه طباطبایی ، سفیدار جنوبی

             4,120,000,000

16

9111-36

زمین

تجاری

25/5

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، بلوار علامه طباطبایی ، سفیدار جنوبی

             4,120,000,000

17

9111-46

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ،؛ بلوار شهدا، دنا شمالی

             4,210,000,000

18

9111-47

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ،؛ بلوار شهدا، دنا شمالی

             4,210,000,000

19

9111-48

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ،؛ بلوار شهدا، دنا شمالی

             4,210,000,000

20

9111-49

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ،؛ بلوار شهدا، دنا شمالی

             4,350,000,000

21

9111-50

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ،؛ بلوار شهدا، دنا شمالی

             4,520,000,000

22

9111-51

زمین

تجاری

119

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

           12,580,000,000

23

9111-19

زمین

تجاری

26

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,320,000,000

24

9111-20

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,620,000,000

25

9111-21

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

26

9111-22

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

27

9111-23

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

28

9111-24

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

29

9111-25

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

30

9111-26

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,200,000,000

31

9111-27

زمین

تجاری

28

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,620,000,000

32

9111-28

زمین

تجاری

26

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی ، البرز شمالی ، آراد جنوبی

             4,350,000,000

33

48

زمین

کارگاهی

318/51

 

1 فرعی از 165 اصلی

پرند جنوب فاز 3

           13,190,000,000

34

73

زمین

کارگاهی

261/88

 

1 فرعی از 165 اصلی

پرند جنوب فاز 3

           11,440,000,000

35

72

زمین

کارگاهی

207

 

1 فرعی از 165 اصلی

پرند جنوب فاز 3

             8,280,000,000

36

Abfa94f5-200/1

زمین

تجاری

1145/98

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی (ره) شمال شرقی فاز 5 مپسا

           77,900,000,000

37

Abfa94f5-200/2

زمین

تجاری

4867/08

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی (ره) جنوب فاز 5 شهرک آفتاب

         315,000,000,000

38

s122-2

زمین

تجاری

3098/31

 

1 فرعی از 165 اصلی

بلوار امام خمینی (ره) شمال شرقی فاز 5 - مپسا

         218,000,000,000

39

بلوک 1

ساختمان

مسکونی

986/21

830

18025 فرعی از 165 اصلی

شمال فاز 3 بر محور مجهز

           36,000,000,000

40

بلوک 2

ساختمان

مسکونی

986/21

830

18025 فرعی از 165 اصلی

شمال فاز 3 بر محور مجهز

           36,000,000,000

 

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.