مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 99.02 (نوبت اول

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  به شماره آگهی 99.02 (نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل  را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.02.29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ  99.02.29 الی 99.03.01ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 13  تاریخ 99.03.17
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99.03.18 (در آبفای جنوبغربی استان تهران دفتر امور بازرگانی وقراردادها ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

ردیف

                 موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شماره فراخوان

1

تهیه مصالح و احداث ساختمان بهره برداری ،نگهداری و امداد و حوادث امور آب وفاضلاب شهر احمدآباد مستوفی شامل کلیه کارهای سازه ای،معماری تاسیسات برقی و مکانیکی

511/817/709

2099050139000002

2

تهیه مصالح و احداث ساختمان بهره برداری ،نگهداری و امداد و حوادث امور آب وفاضلاب شهرک امام حسین (ع) (میان آباد)شامل کلیه کارهای سازه ای،معماری تاسیسات برقی و مکانیکی

508/116/081

2099050139000003

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.