تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.46

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

 تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.46

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 99.02.22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99.02.22  الی 99.02.25 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99.03.10
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ99.03.11 (در ذیحسابی آبفای استان تهران ) می باشد.
مدت پیمان : 6 ماه شمسی می باشد .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

 

 

ردیف

 

موضوع مناقصه

 

شماره فراخوان

 

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

 

مبلغ تضمین                ( ریال )

1

تهیه لوله و اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش اول)

2099050139000005

28,082,606,865

1.404.140.000

 

2

تهیه لوله و اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش دوم )

2099050139000006

27,987,950,749

1.399.398.000

 

 

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.