تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.44

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.44

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد  مناقصه اجرای کارهای باقی مانده ساختگاه مخزن 10 هزار متر مکعبی R4 شهر پرند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2099050139000004را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،02،17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99،02،17  الی 99،02،21 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،03،06
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،03،07 در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
مبلغ برآورد اولیه : 76,286,156,833 (هفتاد و شش میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و سی و سه ) ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3،493،723،137 ( سه میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و یکصد و سی و هفت ) ریال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب یا 5 ابنیه و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.