تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.41

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی98.41

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،12،21  الی 98،12،26 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،20
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،01،23 (در ذیحسابی آبفای استان تهران )می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -02141934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 8519376
دارا بودن رتبه 5 کاوش های زمینی و نیز صلاحیت حفاری از وزارت نیرو و همچنین ثبت در سامانه ساجار و سابقه کارهای مشابه  برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

حفر دو حلقه چاه به همراه خرید لوله (بخش پنجم )  

2098050139000156

11،318،693،918

565،935،000

2

حفر دو حلقه چاه به همراه خرید لوله (بخش ششم )  

2098050139000157

11،318،693،918

565،935،000

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.