تجدید مزایده عمومی به شماره آگهی 98.40

مناقصه

تجدید مزایده عمومی به شماره آگهی 98.40

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

•    تجدید مزایده عمومی به شماره آگهی 98.40 (نوبت اول – نوبت دوم )

•    دستگاه مزایده گذار : شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    موضوع مزایده :
1-فروش اقلام راکد و کم گردش
     2-فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل
•    محل تحویل و بازدید:
1-واوان ، بلوار امام خمینی (ره) ، نبش چهارراه گلها ، انبار عمومی و تولید آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
      2-اسلامشهر ، خیابان 20 متری امام خمینی ( ره ) ، نبش کوچه 27 ، جنب شرکت تعاونی مصرف کارکنان آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
•    متقاضیان شرکت در مزایده تنها با در دست داشتن اسناد مزایده امکان بازدید از اقلام را خواهند داشت.
•    مبلغ سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مطابق با جدول پیوست(شماره 1 و 2 ) اسناد مزایده ، ضمانتنامه لازم را تهیه و در پاکت تضمین الف قرار دهند.
•    مهلت دریافت اسناد :  13/ 12/ 1398 لغایت 98.12.19  (تا ساعت 13 )
•    مهلت ارائه پیشنهادات :   98.12.25  (تا ساعت 13 )
•    تاریخ بازگشایی پاکات:   98.12.25 (ساعت 15 ظهر در دفتراموربازرگانی و قراردادهای شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران  )
•    دستگاه نظارت :  معاونت مالی و پشتیبانی
•    محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران  واقع در کیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، رو به روی پاسگاه نیروی انتظامی .
•    هزینه خرید اسناد : 500.000 (پانصد هزار) ریال می باشد که باید به حساب  شماره 88619250 بانک تجارت شعبه واوان.واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
•  

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.