مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره اگهی 98.27

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

 مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.27

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری و  تعمیرات سامانه های گند زدایی در مناطق تحت پوشش شرکت   به شماره فراخوان  2098050139000115   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،09،04 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،09،04  الی 98،09،06 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،09،23
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت12ظهر تاریخ 98،09،24 (در آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.