تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.09

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی98.09

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد  مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوازم انشعاب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2098050139000108را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،08،20 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،08،20  الی 98،08،23 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،09،06
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ 98،09،09 در امور بازرگانی و قراردادهای شرکت  می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
در این مناقصه تولید کنندگان کالای موضوع قرارداد و در الویت بعدی نماینده رسمی( انحصاری ) تولید کنندگان و تامین کنندگان موضوع مناقصه مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود .
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.