تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.15

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی به ش

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی دو   مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.15

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصه مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت    ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

خرید، بارگیری وحمل لوله های  آبده فولادی به اقطار 4 و 6 اینچ همراه با باراندازی و تحویل درانبار کارفرما

  2098050139000109

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه   98.08.16 ساعت 10 صبح می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98.08.16 الی 98،08،20 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98،09،06
زمان بازگشایی  پاکات  ارزیابی کیفی  : از ساعت10 صبح  تاریخ 98،09،09 (آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
در این مناقصه فقط تولید کنندگان کالای موضوع مناقصه ودر اولویت بعدی نماینده رسمی (انحصاری) تولید کنندگان مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود و شرکتهای واسطه و تجاری مجاز به حضور در مناقصه نمی باشند.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت سامانه بازرسی کل کشور  : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.