• اخذ تندیس سیمین در هفتمین کنفرانس ملی بهره وری ایران بعنوان پیشتازان صنعت(پیشرو در صنعت آبفا) در سال 92
  • استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سال 91 و طراحی کلیه فرم ها در قالب یک فرم در اتوماسیون اداری و ایجاد لینک از اینترانت و پورتال در سال 92
  • خدمات IT بصورت Paperless از طریق اتوماسیون اداری در سال 92
  • اجرای کامل شهر محوری و تفویض اختیارات به شهرهای تحت پوشش در سال 92 و بازنگری نمودار سازمانی
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.