گلستان جنب فروشگاه رفاه

56322828

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

2775

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

280،000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

49

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

15.8

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

6.6

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

23.4

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

4

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

31000

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

5

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

48

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

51120

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

248

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.