خیابان چمران شمالی - نبش سنایی 1

 56953165

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

170

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش(بااحتساب جمعیت شناور)

350000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

2

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

26

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

20.28

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

12

باب

غیرفعال

3(درحال ساخت)

7

حجم مخازن آب

فعال

108500

مترمکعب

غیرفعال

20000

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

4

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

61.938

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

18000

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

361

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.