رباط کریم - بعد از میدان فرمانداری رباط کریم - پشت شهرداری

56215025

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

11

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

105000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

25

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

6.9

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

4

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

35500

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

3

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

62

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

21000

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

201

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.