شهرک واوان - بلوار امام خمینی (ره) - بلوار گلها

56173899

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

  9

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

100000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

17

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

6.5

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

2

باب

غیرفعال

2

7

حجم مخازن آب

فعال

8000

مترمکعب

غیرفعال

500

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

1

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

19.2

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

14269

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

107

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.