خیابان صیاد شیرازی (خیابان دانشگاه)- روبروی تاکسیرانی

56362334

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

25000

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

423327    

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

5

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

59

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

12301279

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

-

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

23395764

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

32690691

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

4

باب

غیرفعال

3

7

حجم مخازن آب

فعال

50000

مترمکعب

غیرفعال

30000

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

3

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

48

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

58822

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

347

کیلومتر

 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.