بسمه تعالی

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان که بموجب قانون تشکیل آب و فاضلاب مصوب 69.10.11مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 73.9.28 تاسیس و به شماره 109833 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است در چار چوب تبصره 2 ماده 1 قانون فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن بشرح زیر اصلاح می گردد .

اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص)
فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده 1 – نام شرکت : شرکت سهامی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص) به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 69.10.11 مجلس شورای اسلامی تاسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .
ماده 2 – هدف شرکت : ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تامین، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، در حوزه عمل شرکت در چار چوب ضابط و سیاستهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو
ماده 3 – مرکز و حوزه فعالیت شرکت :مرکز اصلی شرکت در شهر واوان و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهایست که توسط رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد .
تبصره 1 : با توجه به گستردگی حوزه فعالیت به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم ، شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و در صورت نیاز نسبت ایجاد شعب یا نمایندگیهایی در مناطق مختلف تحت پوشش اقدام و قسمتی از اختیارات خود را به آنان واگذار نماید .
تبصره 2 : تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارج از محدوده قانونی حوزه فعالیت نیز مستقر باشد .
ماده 4 -  شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 69.10.11 ضوابط، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چار چوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند .
ماده 5 – مدت شرکت : مدت شرکت از تاریخ تاسیس نا محدود است .

ماده 6 – سرمایه شرکت :سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ پانصد میلیون ریال که به یکهزار سهم پانصد هزار ریالی با نام (تماماً پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد 980 سهم متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و 5 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساتکاب و شرکتهای آب و فاضلاب : شهرها و شهرکهای غرب تهران، جنوبشرقی استان تهران و شرق استان تهران هر کدام دارای 5 سهم می باشد .
تبصره : نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی انجام می گیرد .
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 – موضوع فعالیت شرکت : برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین ذیربط مجاز به اقدامات زیر خواهد بود :
1-7- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و غیره و جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب .
2-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی .
3-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب .
4-7- رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب .
5-7- بهره برداری، تعمیر، نگهداری، مرمت، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها .
6-7- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط .
7-7- استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات .
8-7- انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد
فصل سوم : ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از :
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیئت مدیره و مدیر عامل
ج ) بازرس (حسابرس)
الف ) مجمع عمومی
ماده 9 – اعضای مجمع عمومی متشکل از مدیران عامل (یا نمایندگان) شرکتهای سهامدار می باشد .
ریاست مجمع عمومی بعهده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد .

ماده 10 – مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
1-10- مجمع عمومی عادی
2-10- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11 – دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باستناد مواد 97 و 98 قانون تجارت بعمل خواهد آمد .
ماده 12 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد :
1-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی شرکت .
2-12- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه مدیران و بازرس شرکت و صورت های مالی و بودجه شرکت .
3-12- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت برابر مقررات مربوطه .
4-12- انتخب و عزل و نصب اعضای هیئت مدیره . مدیر عامل و بازرس قانونی (حسابرس) شرکت .
5-12- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل .
6-12- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت .
7-12- تعیین و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار که باید آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد .
8-12- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت در راستای سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو .
9-12- اتخاذ تصمیم در مورد مشکوک الوصول .
10 12- تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی مورد نیاز .
11-12= اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که دردستور جلسه مجمع قید شده است .
تبصره : به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، کلیه اعضا مجمع عمومی اختیارات خود را در تصویب تشکیلات سازمانی، آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی، انتخاب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی و حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره و انتخاب نمایندگان موضوع بند ه ماده 84 قانون محاسبات عمومی به رئیس مجمع عمومی تفویض نمودند .
ماده 13 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به موضوعات مذکور در دستور جلسه، تشکیل خواهد شد .
ماده 14 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :
1-14- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
2-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت .
3-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه .

ب ) هیئت مدیره و مدیر عامل
ماده 15 – هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل می باشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود که برای مدت دو سال از بین سهامداران انتخاب می شوند و پس از انقضاء مدت زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلا مانع است .
تبصره : اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشند تا باستناد مواد 114 و 115 قانون تجارت بعناون سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند .
ماده 16 – جلسه هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره و با حضور سه نفر از اعضا اصلی در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین کند، تشکیل می گرد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد . اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره است .
تبصره : در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از یکی از اعضا علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره بجای وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد در هر صئرت حضور حداقل 2/3 از اعضاء اصلی در هیئت مدیره الزامی     می باشد .
ماده 17 – هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آت با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره میباشد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.