تاریخچه شرکت

نقشه جغرافیایی شرکت  

 

 

 

نظر به وسعت حوزۀ عملیاتی شرکت آب وفاضلاب استان تهران ، به منظورتأمین نیازهای آب شرب وجمع آوری و دفع فاضلاب شهروندان استان تهران و ارائه خدمات بهتر و رسیدگی به موقع به امور مشترکین و رفع حوادث و تعمیر و نگهداری تأسیسات تولید وتوزیع آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به موجب تبصرۀ 2 مادۀ یک قانون تشکیل شرکت های آب وفاضلاب استانی در تاریخ 1373/09/28 تحت شماره 109833 ثبت گردید. بر این اساس در سال 1391 ارکان جهت ساز شرکت مشخص و چشم انداز و استراتژی شرکت تدوین گردید.

محدوده جغرافیایی تحت پوشش شامل (شهرهای اسلامشهر، چهاردانگه، واوان ،شهرک امام حسین (ع) ، احمد آباد مستوفی از فرمانداری اسلامشهر)، (شهرهای نسیم شهر، گلستان و صالحیه از فرمانداری  بهارستان)، (شهرهای رباط کریم، نصیـرشهر و  پرند از فرمانداری رباط کریم ) می باشند .

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.