اینفوگرافی

 

1

تحقیقات آمارى در بسیارى از کشورها نشان مى‌دهد که میانگین مصرف روزانه آب براى هر نفر حدود ۳۰۰ لیتر و مصرف نهان آب براى هر نفر حدود ۶۰۰۰ لیتر است که بیشترین حجم مصرفى از این ۶۰۰۰ لیتر در حمام استفاده مى‌شود

 2
 3
 5  
 8
 5