خدمات امور مشترکین

 

خدمات مشترکین 

مدت زمان انجام کار

مراحل انجام کار

مدارک مورد نیاز

نوع خدمت

زمان لازم در شرایط متعارف برای انجام کار حداکثر 4 روز است و در صورتیکه ملک به واحد شماری نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد .

مراحل تغییر نام پرونده

·         پایان کار(اصل و کپی)

·         سند

·         مالکیت یا بنچاق (اصل و کپی)

·         آخرین قبض آب بها مصرفی

تغییر نام پرونده

زمان لازم در شرایط متعارف برای تغییر قط حداکثر 10 روز و سایر خدمات 6 روز می باشد .

مراحل تغییر مسیر انشعاب، تغییر محل انشعاب، تغییر سطح و تغییر قطر انشعاب

·         پروانه پایان کار (اصل و کپی)

·         آخرین قبض آب بها مصرفی

تغییر (مسیر، محل، قطر) و تغییر سطح کنتور

زمان لازم در شرایط متعارف برای انجام کار حداکثر 4 روز است و در صورتیکه ملک به واحد شماری نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد .

مراحل پاسخ استعلام دفاتر ثبت

·         پایان کار ساختمان (اصل و کپی)

·         درخصوص پلاک ثبتی ملک ، نامه رای دادگاه

·         آخرین قبض آب بها مصرفی

استعلام محضری جهت خرید و یا فروش

زمان لازم در شرایط متعارف برای انجام کار حداکثر 4 روز است .

مراحل واحد شماری

(تفکیک قبض آب بها)

·         درخواست واحد شماری

·         پروانه ساخت یا پایان کار (اصل و کپی)

·         آخرین قبض آب بها مصرفی

واحد شماری

در شرایط متعارف این فرایند حسب موارد شکواییه و پیگیری های آن از 2 تا 14 روز زمان نیاز دارد .

مراحل رسیدگی به شکایات در شرکت های آب و فاضلاب

------------------

رسیدگی به شکایات

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.