خودارزیابی


 

چک لیست های ایمنی در کار

ردیف

موضوع

دانلود

1

حمل و انبارش سیلندرهای کلر

2

عملیات امدادی شبکه و انشعاب آب و فاضلاب

3

فرم ارزیابی پیمانکاران   HSE         

4

فرم بازدید و ارزیابی اماکن اداری

5

فرم بازدید و ارزیابی نقلیه

6

فرم بازدید و ارزیابی ایستگاه پمپاژ

7

فرم بازدید و ارزیابی ایستگاه پمپاژ

8

فرم بازدید و ارزیابی آبدارخانه

9

فرم بازدید و ارزیابی آزمایشگاه

10

فرم بازدید و ارزیابی بیل مکانیکی و لودر

11

فرم بازدید و ارزیابی پرژو ه های عمرانی(سازه)

12

فرم بازدید و ارزیابی پروژه های آب

13

فرم بازدید و ارزیابی پروژه های فاضلاب

14

فرم بازدید و ارزیابی پست امداد و محل تجهیز کارگاه

15

فرم بازدید و ارزیابی تابلو برق

16

فرم بازدید و ارزیابی تصفیه خانه آب

17

فرم بازدید و ارزیابی تصفیه خانه فاضلاب

18

فرم بازدید و ارزیابی جرثقیل

19

فرم بازدید و ارزیابی حفاری مکانیزه

20

فرم بازدید و ارزیابی سامانه پرکلرین و آب ژاول

21

فرم بازدید و ارزیابی سامانه کلرزنی

22

فرم بازدید و ارزیابی سرویس بهداشتی

23

فرم بازدید و ارزیابی سیستم مدیریتی پیمانکاران

24

فرم بازدید و ارزیابی کار در ارتفاع

25

فرم بازدید و ارزیابی محیط زیست-پروژه ها

26

فرم بازدید و ارزیابی مخزن

27

فرم بازدید و ارزیابی موتور خانه و تاسیسات

28

فرم بازدید و ارزیابی نقلیه

29

فرم بازدید و ارزیابی ویدئومتری

30

محیط فرم بازدید و ارزیابی زیست-اماکن

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.