در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

شناسنامه خدمات

فرم ارزیابی خدمات مشترکین


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

اطلاعات بیشتر :
عنوانشمارهنوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98 مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.22 ( مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.21 (ن مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شمار مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.19 (ن مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98.17(نوب مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه

گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.