4

Loading

Loading
Loading
Loading

عنوانشمارهنوع
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.49 مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.48 مناقصه

در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

شناسنامه خدمات