در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

شناسنامه خدمات

فرم ارزیابی خدمات مشترکین


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

اطلاعات بیشتر :
عنوانشمارهنوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 9 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98. مناقصه
مناقصه عمومی دو مرحله ای 98.7(نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای98.09 ( نوبت اول مناقصه
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور 98.6 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کی مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران 98.04 ( نوب مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 98.3 ( نوبت اول ) مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98. مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 9 مناقصه

گزیده اخبار

 • در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد احیاء و راه اندازی مجدد یک حلقه چاه در شهرک امام حسین علیه السلام

 • قطع هزار فقره انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان رباط کریم – بهارستان و اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد شناسائی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز در شهرک امام حسین علیه السلام

 • درآبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد احیاء و بهسازی و راه اندازی مجدد یک حلقه چاه در اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد عملیات مرئی سازی حوضچه و مانور شیر آلات در شهر احمد آباد مستوفی

Loading
Loading
 • در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد احیاء و راه اندازی مجدد یک حلقه چاه در شهرک امام حسین علیه السلام

 • قطع هزار فقره انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان رباط کریم – بهارستان و اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد شناسائی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز در شهرک امام حسین علیه السلام

 • درآبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد احیاء و بهسازی و راه اندازی مجدد یک حلقه چاه در اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد عملیات مرئی سازی حوضچه و مانور شیر آلات در شهر احمد آباد مستوفی

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.