صالحیه  تلفن   نمابر
30متری خیابان باهنر- روبروی مخابرات  56633311-56634664  ----
صالحیه