نسیم شهر   تلفن نمابر 
 سه راه کلمه - اسماعیل آباد - خیابان شهید چناری  56753300 56753455
نسیم شهر