پرند تلفن نمابر
 میدان امام خمینی (ره) - روبروی سالن ورزشی

56591520-56591521

 ----
پرند