رباط کریم تلفننمابر
رباط کریم - بعد از میدان فرمانداری رباط کریم - پشت شهرداری  56424047 56428885
رباط کریم