اسلامشهرتلفننمابر
 اسلامشهر-خیابان صیاد شیرازی (خیابان دانشگاه) - روبروی تاکسیرانی 56362333 56354709
اسلامشهر